Jun 02 2024
  Jun 09 2024
  Jun 16 2024
  Jun 23 2024
  Jun 30 2024
  Jul 07 2024
  Jul 14 2024
 Jul 21 2024
  Jul 28 2024
  Aug 04 2024
 Aug 11 2024
  Aug 18 2024
  Aug 25 2024
  Sep 01 2024
  Sep 08 2024
  Sep 15 2024
 Sep 22 2024
  Sep 29 2024
  Oct 06 2024
 Oct 13 2024
[ 1 ] Jason B
[ 2 ] Chloe C 
[ 3 ] Andrew D
[ 4 ] Elizabeth G
[ 5 ] Cheng S  
[ 6 ] Alsyaa V
[ 7 ] Ana V
[ 8 ] Ana Z
[ 9 ] Emily B
[ 10 ] Neo B 
[ 11 ] Leea B  
[ 12 ] Tony B  
[ 13 ] Narisa B
[ 14 ] Billy B
[ 15 ] Ramsey C
[ 16 ] Jessica K
[ 17 ] Baltazar L
[ 18 ] Ashley M
[ 19 ] Genia M
[ 20 ] Edman N 
[ 21 ] Kannaya N
[ 22 ] Jim O
[ 23 ] Nicolas S
[ 24 ] Valani S
[ 25 ] David W
[ 26 ] Gurinder A
[ 27 ] Thomas B
[ 28 ] Allen F  
[ 29 ] Anthony G
[ 30 ] Viviana H
[ 31 ] Makaila N  
[ 32 ] Nora R
[ 33 ] Cayce B
[ 34 ] Tom B 
[ 35 ] Donna G
[ 36 ] David J
[ 37 ] Steven M
[ 38 ] Natasin B
[ 39 ] Raylene C
[ 40 ] Cindy C
[ 41 ] David D
[ 42 ] Samuel D
[ 43 ] Cameron G
[ 44 ] Arissa H
[ 45 ] Kamila H
[ 46 ] Arana K
[ 47 ] Tarin K
[ 48 ] CC K 
[ 49 ] Jackie (Phathumporn) O
[ 50 ] Zach S
[ 51 ] Michael T