HOME

Welcome to Wat Sacramento Buddhavanaram

A Thai Buddhist temple in the Dhammayut tradition

Our temple is a center for Buddhist and those interested in Thai culture to meet and explore.

We offer you a place where your knowledge can grow and you can focus on a way of life and living that leads to greater understanding and achievement along the Lord Buddha's great path.


ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
& และพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมจักษุ แล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์ เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอธิษฐานจำพรรษาอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่ง ตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยมีมูลเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล จาริกไปโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอน ได้เป็นการลำบากต่อการเดินทาง พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการให้พระภิกษุอยู่จำพรรษาประจำที่ตลอด 3 เดือนในช่วงฤดูฝนของทุกปี เพื่อได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรม

และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราจึงได้จัดพิธีถวายพระพรเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาที่ล้นเกล้าได้มีต่อประชาชนชาวไทย

ดังนั้นเมื่อวันสำคัญได้เวียนมาครบรอบอีกครั้ง วัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม จึงได้กำหนดจัดงานทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกัน ทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม หล่อเทียนพรรษา และอธิฐาน ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมงานทำบุญในครั้งนี้ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

 

กำหนดการ

๐๙.๐๐ น.

บวชชีพราหมณ์

๑๐.๐๐ น.

ทำพิธีหล่อเทียนพรรษา สวดชัยมงคลคาถา

๑๐.๑๕ น.

พระสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต

๑๐.๓๐ น.

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

๑๑.๐๐ น.

สาธุชนร่วมรับประทานอาหาร

๑๒.๐๐ น.

พิธีกล่าวสดุดี ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายผ้าป่า ถวายผ้าอาบน้ำฝน ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เวียนเทียนรอบศาลา พระสงฆ์อนุโมทนา

 

หมายเหตุ ผู้ที่ต้องการบวชชีพราหมณ์กรุณานุ่งขาวห่มขาว ขอเชิญชวนให้สมาชิกที่ไม่ได้บวชชีพราหมณ์ร่วมใจกันแต่งสีเหลืองเพื่อแสดงความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

DONATE - เพื่อความสะดวกท่านสามารถที่ร่วมบริจาคทำบุญ เป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม Wat Sacramento Buddhavanaram หรือบริจาคผ่านระบบออนไลน์ PayPal ของวัด โดยใช้ ลิงก์บริจาค ในหน้านี้.

จึงขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมทำบุญในงาน “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”ในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ทรงได้เสวยวิมุตติสุขอยู่ ๗ สัปดาห์ ได้ทรงใช้เวลาทบทวนพระสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ว่าเป็นธรรมที่ลึกซึ้ง ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตาม แต่อาศัยพระมหากรุณาเป็นที่ตั้ง ทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น ๔ประเภทคือ

 • ๑. อุคฆตัญญู เปรียบกับบัวโผล่พ้นเหนือน้ำ
 • ๒. วิปัจจิตัญญู เปรียบกับบัวปริ่มน้ำ
 • ๓. เนยยะ เปรียบกับบัวที่อยู่ใต้น้ำ
 • ๔. ปทปรม เปรียบกับบัวที่อยู่ใต้น้ำติดโคลนตม

ทรงระลึกถึงอาฬารดาบส และอุทกดาบส ว่าท่านทั้งสองมีกิเลสเบาบาง สามารถจะรู้ตาม   พระสัจจธรรม ได้ทันที แต่ท่านทั้งสองได้เสียชีวิตเสียแล้ว จึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะและอัสชิ ซึ่งได้เคยอุปฐากพระองค์เมื่อครั้งพระองค์ยังทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ จึงเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แควงเมืองพาราณาสี ได้ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้น ชื่อว่า “ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร” ซึ่งท่านโกณฑัญญะได้บรรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลคนแรก และได้เป็นผู้รับ ประทานเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนา วันอาฬหบูชาจึงเป็นวันที่ให้ระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาคือ

 • ๑. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
 • ๒. เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร์ ประกาศสัจจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ
 • ๓. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือพระอัญญาโกฑัญญะ ได้รับประทานเอหิกภิขุอุปสัมปทาในวันนั้น
 • ๔. เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสงฆรัตนะ

หลักธรรมที่ทรงแสดงแบ่งออกเป็น ๒ประการคือ

ก. มัชฌิมาปฏิปทา การเดินสายกลางคือ

๑. กามสุขัลลิกานุโยค การหมกมุ่นอยู่ในความสุขทางกาย หลงเพลิดเพลินในกามสุข

๒. อัตตกิลมถานุโยค การสร้างความลำบากแก่ตน หรือดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่นการทรมานตน หรือคอยพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อริยอัฏฐังคิกมัคค์ ทรงแสดงทางสายกลาง คืออริยมรรค ๘ ประการคือ

 • ๒.๑   สัมมาทิฏฐิ — คือความเห็นชอบ
 • ๒.๒   สัมมาสังกัปปะ — คือความดำริชอบ
 • ๒.๓   สัมมาวาจา — คือการเจรจาชอบ
 • ๒.๔   สัมมากัมมัตตะ — คือการทำงานชอบ
 • ๒.๕   สัมมาวายามะ — คือความพยายมชอบ
 • ๒.๖   สัมมาอาชีวะ — คือการเลี้ยงชีพชอบ
 • ๒.๗   สัมมาสติ — คือความระลึกชอบ
 • ๒.๘   สัมมาสมาธิ — คือความตั้งใจชอบ

ข. อริยสัจ ๔ ความจริงอันประเสริฐคือ

 • ทุกข์ — ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความเดือดร้อนกายใจ
 • สมุทัย — เหตุให้เกิดทุกข์
 • นิโรธ — ความดับทุกข์
 • มรรค — ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

ความสำคัญของวันเข้าพรรษา

พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์หยุดจาริกแสวงตามสถานที่ต่างๆ ในฤดูฝน ซึ่งอาจจะเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านให้เสียหาย หรือเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากิน และเพื่อให้พระสงฆ์ได้พักผ่อน ประพฤติ ปฏิบัติธรรม หรือเล่าเรียนพระธรรมวินัย เตรียมตัวที่จะได้ไปสั่งสอนต่อไป ได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนระเบียบวินัยให้กับกุลบุตรที่บวชใหม่ ทั้งพวกพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสมาทำบุญเป็นพิเศษ วันเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถ้าปีไหนมี เดือน ๘ สองครั้งให้เลื่อนเป็นแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ หลัง ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ซึ่งพระสงฆ์จะจำพรรษาประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งในระหว่างฤดูฝน เมื่อเดินทางออกจากที่พักจะต้องกลับให้ถึงที่พักก่อนรุ่งสว่างของวันต่อมา

ข้อยกเว้นที่พระสงฆ์สามารถจะพักที่อื่นได้ แต่ไม่เกิน ๗ วันคือ

 • ๑. เมื่อทายกทายิกา ปราถนาจะบำเพ็ญกุศล เมื่อมานิมนต์ก็ให้ไปเพื่อรักษาศรัทธาได้
 • ๒. ถ้าสงฆ์ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเกิดอธิกรณ์ขึ้น ก็ให้ไปเพื่อระงับอธิกรณ์ได้
 • ๓. ถ้าบิดา มารดา ญาติ พี่น้อง พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ เป็นไข้ เมื่อทราบก็ให้ไปได้
 • ๔. พระวิหารในที่แห่งอื่นเกิดชำรุดเสียหาย ให้ไปหาสิ่งของเพื่อมาปฏิสังขรพระวิหารนั้นได้
 • ๕. เมื่อถูกสัตว์ร้ายรบกวน ถูกโจรปล้น พระวิหารถูกไฟไหม้ หรือถูกน้ำท่วม ก็ให้ไปจากที่นั้นได้
 • ๖. เมื่อชาวบ้านถูกโจรปล้น อพยพหนีไป ก็ให้ไปกับพวกชาวบ้านได้ โดยให้ไปกับชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธาสามารถที่จะให้ความอุปถัมภ์ได้
 • ๗. เมื่อที่ใดเกิดความขาดแคลน อาหารหรือยารักษาโรค ขาดผู้อุปถัมภ์บำรุง ได้รับความลำบากก็อนุญาตให้ไปจากที่นั้นได้
 • ๘. ถ้าหากมีคนพาลเอาทรัพย์มาล่อ ก็อนุญาตให้ไปจากที่นั้นได้
 • ๙. หากภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์แตกกันหรือมีผู้พยายามจะให้แตกกัน ถ้าการไปจากที่นั้นสามารถระงับการแตกกันได้ ก็อนุญาตให้ไปได้

พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพระสงฆ์ลำบากต่อการเปียกปอนด้วยฝน จึงทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ได้มีผ้าอาบน้ำฝน เพิ่มจากสบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร หม้อกรองน้ำ และมีดโกน

ข้อควรปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาคือ

ไปวัด ทำบุญ ทอดผ้าป่า ฟังเทศน์ เวียนเทียน จำศีล เจริญภาวนา

หล่อเทียนเข้าพรรษา หรือถวายหลอดไฟเข้าวัด ช่วยบำรุงค่าไฟฟ้า(เพราะสมัยนี้ทางวัดไม่ได้ใช้เทียนทำแสงสว่างกันแล้ว)

ปล่อยสัตว์ สงเคราะห์สัตว์ที่สุขาภิบาล (animal shelter)


Sigalovada Sutta: The Discourse to Sigala
The Layperson's Code of Discipline

 

Having just observed the Teacher Honor Ceremony at the temple, it might be worthwhile to reflect on the Buddha's teaching regarding the relationship between teachers and students.

As the Great Teacher, the Knower of the Dhamma, it is interesting to see how the Buddha describes both sides of the Teacher-Student relationship.

The chant, Recollection of the Buddha, recalls many aspects of the Buddha's role as a teacher.

Recollection of the Buddha

Itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho

He, the Blessed One, is indeed the Pure One,
the Perfectly Enlightened One;

Vijjācaraṇa-sampanno sugato lokavidū

He is impeccable in conduct and understanding,
the Accomplished One, the Knower of the Worlds;

Anuttaro purisadamma-sārathi

He trains perfectly those who wish to be trained;

satthā deva-manussānaṃ buddho bhagavā’ti

he is Teacher of gods and humans; he is Awake and Holy

In The Discourse to Sigala, besides explaining how to properly exist in society, expressing respect for all the different relationships (the Six Quarters) a Buddhist might be part of, the Teacher-Student aspect becomes an important element in cultivating social calm and progress through a proper education.

"And how, young householder, does a noble disciple cover the six quarters?

"The following should be looked upon as the six quarters. The parents should be looked upon as the East, teachers as the South, wife and children as the West, friends and associates as the North, servants and employees as the Nadir, ascetics and brahmans as the Zenith.

"In five ways, young householder, a pupil should minister to a teacher as the South:

 1. by rising from the seat in salutation,
 2. by attending on him,
 3. by eagerness to learn,
 4. by personal service,
 5. by respectful attention while receiving instructions.

"In five ways, young householder, do teachers thus ministered to as the South by their pupils, show their compassion:

 1. they train them in the best discipline,
 2. they see that they grasp their lessons well,
 3. they instruct them in the arts and sciences,
 4. they introduce them to their friends and associates,
 5. they provide for their safety in every quarter.

"The teachers thus ministered to as the South by their pupils, show their compassion towards them in these five ways. Thus is the South covered by them and made safe and secure.

   From the Digha Nikaya - DN 31
   https://accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.31.0.nara.html
 — Translated from the Pali by Narada Thera


Adult Thai Language and Culture Class - 2024

We are pleased to announce class dates for this year at Wat Sacramento Buddhavanaram!

The first day of class, which includes student registration, will be Sunday, June 2, 2024. Class begins every Sunday at 9:00 AM sharp. We take a lunch break at 11:00 and conclude class by 1:00. This year's school will run through October 13, 2024.

Our class format is very intense, having about seventeen full days in session between June and October to meet for four hours each day. We recommended you enroll and attend all available class dates to get the most from your effort. It is largely your time and attention that are required for you to benefit from these classes, so please be prepared to attend each session.

Our Thai Language and Culture school is free to attend, with no tuition or costs for the materials supplied to students. Monetary donations are accepted and used to offset costs involved in providing this opportunity to study Thai language and culture.

Please note that our class is for adults, and older teenagers with some previous exposure to Thai language. We do not have any offerings for younger children.

Please feel free to share this information with friends and family who may also be interested in attending our classes. Email questions to: School at Watsacramento dot Org


On the Full Moon...
  The Words of the Exalted Buddha

Just as, Pahārāda, the great ocean slants, slopes, and inclines gradually, not dropping off abruptly, so too, in this Dhamma and discipline penetration to final knowledge occurs by gradual training, gradual activity, and gradual practice, not abruptly. This is the first astounding and amazing quality that the bhikkhus see in this Dhamma and discipline because of which they take delight in it.

Just as the great ocean is stable and does not overflow its boundaries, so too, when I have prescribed a training rule for my disciples, they will not transgress it even for life’s sake. This is the second astounding and amazing quality that the bhikkhus see in this Dhamma and discipline….

Just as the great ocean does not associate with a corpse, but quickly carries it to the coast and washes it ashore, so too, the Saṅgha does not associate with a person who is immoral, of bad character, impure, of suspect behavior, secretive in his actions, not an ascetic though claiming to be one, not a celibate though claiming to be one, inwardly rotten, corrupt, depraved; rather, it quickly assembles and expels him. Even though he is seated in the midst of the Saṅgha of bhikkhus, yet he is far from the Saṅgha and the Saṅgha is far from him. This is the third astounding and amazing quality that the bhikkhus see in this Dhamma and discipline….

Just as, when the great rivers … reach the great ocean, they give up their former names and designations and are simply called the great ocean, so too, when members of the four social classes—khattiyas, brahmins, vessas, and suddas—go forth from the household life into homelessness in the Dhamma and discipline proclaimed by the Tathāgata, they give up their former names and clans and are simply called ascetics following the Sakyan son. This is the fourth astounding and amazing quality that the bhikkhus see in this Dhamma and discipline….

Just as, whatever streams in the world flow into the great ocean and however much rain falls into it from the sky, neither a decrease nor a filling up can be seen in the great ocean, so too, even if many bhikkhus attain final nibbāna by way of the nibbāna element without residue remaining, neither a decrease nor a filling up can be seen in the nibbāna element. This is the fifth astounding and amazing quality that the bhikkhus see in this Dhamma and discipline….

Just as the great ocean has but one taste, the taste of salt, so too, this Dhamma and discipline has but one taste, the taste of liberation. This is the sixth astounding and amazing quality that the bhikkhus see in this Dhamma and discipline….

Just as the great ocean contains many precious substances, numerous precious substances such as pearls … cats-eye, so too, this Dhamma and discipline contains many precious substances, numerous precious substances: the four establishments of mindfulness, the four right strivings, the four bases for psychic potency, the five spiritual faculties, the five powers, the seven factors of enlightenment, the noble eightfold path. This is the seventh astounding and amazing quality that the bhikkhus see in this Dhamma and discipline….

Just as the great ocean is the abode of great beings such as timis … … gandhabbas; and as there are in the great ocean beings with bodies one hundred yojanas long … five hundred yojanas long, so too this Dhamma and discipline is the abode of great beings: the stream-enterer, the one practicing for realization of the fruit of stream-entry; the once-returner, the one practicing for realization of the fruit of once-returning; the non-returner, the one practicing for realization of the fruit of non-returning; the arahant, the one practicing for arahantship. This is the eighth astounding and amazing quality that the bhikkhus see in this Dhamma and discipline because of which they take delight in it.

— Aṅguttara Nikāya, Pahārāda (AN 8.19)

 

Now, Ānanda, if it occurs to any of you — "The teaching has lost its arbitrator; we are without a Teacher" — do not view it in that way. Whatever Dhamma and Vinaya I have pointed out and formulated for you, that will be your Teacher when I am gone.

— Digha Nikaya, Mahāparinibbāna Sutta, (DN 16)


The Buddhist Monk's Discipline:
 Some Points Explained for Laypeople

Bhikkhu Khantipalo

"It is well to reflect about kamma and how each person is — 'owner of kamma, heir to kamma, born of kamma, bound by kamma, determined by kamma' — for such reflection cultivates equanimity. Each person trains himself, a bhikkhu according to his knowledge and ability and a layman likewise."

Every action, word, and even thought in some way touches our kamma. With that in mind, consider reading through Bhikkhu Khantipalo's short essay before your next encounter with Buddhist Monks.

Beneficial is control of eye,
Control of ear is beneficial too,
Beneficial is control of nose,
Control of tongue is beneficial too,
Bodily control is beneficial,
Control of speech is beneficial too
Beneficial is control of mind,
Everywhere restraint is beneficial.
The Bhikkhu here restrained in every way
Free utterly is he from every ill.
— Dhp 360-361

 "The Buddhist Monk's Discipline:
  Some Points Explained for Laypeople", by Bhikkhu Khantipalo.
  Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013,
  https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/khantipalo/wheel130.html.


อะภิณ๎หะปัจจะเวกขะณะปาฐะ

ชะราธัมโมม๎หิ ชะรัง อะนะตีโต (ตา),

เรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้.

พ๎ยาธิธัมโมม๎หิ พ๎ยาธิง อะนะตีโต (ตา),

เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้.

มะระณะธัมโมม๎หิ มะระณัง อะนะตีโต (ตา),

เรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้.

สัพเพหิ เม ปิเยหิ มะนาเปหิ นานาภาโว วินาภาโว,

เราจะละเว้นเป็นต่าง ๆ, คือว่าจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป.

กัมมัสสะโกม๎หิ กัมมะทายาโท (ทา) กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปะฏิสะระโณ (ณา),

เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน, มีกรรมเป็นผู้ให้ผล, มีกรรมเป็นแดนเกิด, มีกรรมเป็นผู้ติดตาม, มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย.

ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาโท (ทา) ภะวิสสามิ.

เราจักทำกรรมอันใดไว้, เป็นบุญหรือเป็นบาป, เราจักเป็นทายาท, คือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป.

เอวัง อัม๎เหหิ อะภิณ๎หัง ปัจจะเวกขิตัพพัง,

เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ ทุกวัน ๆ เทอญ.

These are the five facts that one should reflect on often, whether one is a woman or a man, lay or ordained.
  – Upajjhatthana Sutta – AN 5.57


An Ancient Path Rediscovered

"It is just as if a man, traveling along a wilderness track, were to see an ancient path, an ancient road, traveled by people of former times. He would follow it. Following it, he would see an ancient city, an ancient capital inhabited by people of former times, complete with parks, groves, & ponds, walled, delightful. He would go to address the king or the king's minister, saying, 'Sire, you should know that while traveling along a wilderness track I saw an ancient path... I followed it... I saw an ancient city, an ancient capital... complete with parks, groves, & ponds, walled, delightful. Sire, rebuild that city!' The king or king's minister would rebuild the city, so that at a later date the city would become powerful, rich, & well-populated, fully grown & prosperous.

"In the same way I saw an ancient path, an ancient road, traveled by the Rightly Self-awakened Ones of former times. And what is that ancient path, that ancient road, traveled by the Rightly Self-awakened Ones of former times? Just this noble eightfold path: right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration... I followed that path. Following it, I came to direct knowledge of birth... becoming... clinging... craving... feeling... contact... the six sense media... name-&-form... consciousness, direct knowledge of the origination of consciousness, direct knowledge of the cessation of consciousness, direct knowledge of the path leading to the cessation of consciousness. I followed that path.

"Following it, I came to direct knowledge of fabrications, direct knowledge of the origination of fabrications, direct knowledge of the cessation of fabrications, direct knowledge of the path leading to the cessation of fabrications. Knowing that directly, I have revealed it to monks, nuns, male lay followers & female lay followers, so that this holy life has become powerful, rich, detailed, well-populated, wide-spread, proclaimed among celestial & human beings."

    — SN 12.65


Padīpa Pūjā ~ Light Offering

Lay person properly lighting altar candles
With lights brightly shining
Abolishing this gloom
I adore the Enlightened One,
The Light of the three worlds.
Ghanasārappadittena
Dīpena tama-dhaṃsinā
Tiloka-dīpaṃ sambuddhaṃ
Pūjayāmi tamo-nudaṃ
 

The Middle Way realized by the Tathāgata — producing vision, producing knowledge — leads to calm, to direct knowledge, to self-awakening, to Unbinding.

 


Nagavagga: Elephants

Appamādaratā hotha!
Sacittamanurakkhatha!
Duggā uddharathattānaṃ,
 paṅke sannova kuñjaro.

Delight in heedfulness!
Guard well your thoughts!
Draw yourself out of this bog of evil,
 even as an elephant draws itself out of the mud.

Dhammapada 327

 


Excellent ...

Yo dhammam desesi
  ādikalyāṇaṃ,
    majjhekalyāṇaṃ,
      pariyosānakalyāṇaṃ
The Buddha has pointed out the way:
  excellent in the beginning,
    excellent in the middle,
      and excellent in the end.


From the Dhammapada

Refuge ...

They go to many a refuge,
to mountains, forests,
parks, trees, and shrines:
people threatened with danger.

That’s not the secure refuge,
that’s not the supreme refuge,
that’s not the refuge,
having gone to which,
        you gain release
        from all suffering and stress.

But when, having gone for refuge
to the Buddha, Dhamma, and Sangha,
you see with right discernment
the four noble truths—

stress,
the cause of stress,
the transcending of stress,
and the noble eightfold path,
the way to the stilling of stress:

That’s the secure refuge,
that, the supreme refuge,
that is the refuge,
having gone to which,
        you gain release
        from all suffering and stress.

Dhp, 188-192


Nibbaana sacchikiriya ca etammangalamuttamam

Endeavoring for the realization of Nibbaana is the highest blessing