HOME

Welcome to Wat Sacramento Buddhavanaram

A Thai Buddhist temple in the Dhammayut tradition

Our temple is a center for Buddhist and those interested in Thai culture to meet and explore.

We offer you a place where your knowledge can grow and you can focus on a way of life and living that leads to greater understanding and achievement along the Lord Buddha's great path.


 

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบวชชีพรามห์ณและทำบุญถวายผ้าป่า
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร หล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าป่า ถือศีล ฟังธรรม เวียนเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา ทางวัดจึงได้จัดงานทำบุญโดยมีกำหนดดังนี้

 

กำหนดการ

๐๙.๐๐ น.

พุทธบริษัทมารวมกันที่วัด

๐๙.๓๐ น.

บวชชีพราหมณ์

๑๐.๐๐ น.

ทำพิธีหล่อเทียนพรรษา สวดชัยมงคลคาถา

๑๐.๑๕ น.

พระสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต

๑๐.๓๐ น.

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

๑๑.๐๐ น.

สาธุชนร่วมรับประทานอาหาร

๑๒.๐๐ น.

ทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษ ถวายผ้าป่า ถวายผ้าอาบน้ำฝน ฟังพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เวียนเทียนรอบศาลา พระสงฆ์อนุโมทนา

๑๔.๐๐ น.

สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา(สำหรับชีพราหมณ์)

๑๖.๐๐ น.

พิธีลาสิกขาชีพราหมณ์

 

หมายเหตุ ผู้ที่ต้องการบวชชีพราหมณ์กรุณานุ่งขาวห่มขาว

จึงขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมทำบุญในงาน “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”ในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ ทรงได้เสวยวิมุตติสุขอยู่ ๗ สัปดาห์ ได้ทรงใช้เวลาทบทวนพระสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ว่าเป็นธรรมที่ลึกซึ้ง ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตาม แต่อาศัยพระมหากรุณาเป็นที่ตั้ง ทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น ๔ประเภทคือ

 • ๑. อุคฆตัญญู เปรียบกับบัวโผล่พ้นเหนือน้ำ
 • ๒. วิปัจจิตัญญู เปรียบกับบัวปริ่มน้ำ
 • ๓. เนยยะ เปรียบกับบัวที่อยู่ใต้น้ำ
 • ๔. ปทปรม เปรียบกับบัวที่อยู่ใต้น้ำติดโคลนตม

ทรงระลึกถึงอาฬารดาบส และอุทกดาบส ว่าท่านทั้งสองมีกิเลสเบาบาง สามารถจะรู้ตาม   พระสัจจธรรม ได้ทันที แต่ท่านทั้งสองได้เสียชีวิตเสียแล้ว จึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะและอัสชิ ซึ่งได้เคยอุปฐากพระองค์เมื่อครั้งพระองค์ยังทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ จึงเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แควงเมืองพาราณาสี ได้ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้น ชื่อว่า “ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร” ซึ่งท่านโกณฑัญญะได้บรรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลคนแรก และได้เป็นผู้รับ ประทานเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนา วันอาฬหบูชาจึงเป็นวันที่ให้ระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาคือ

 • ๑. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
 • ๒. เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร์ ประกาศสัจจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ
 • ๓. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือพระอัญญาโกฑัญญะ ได้รับประทานเอหิกภิขุอุปสัมปทาในวันนั้น
 • ๔. เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสงฆรัตนะ

หลักธรรมที่ทรงแสดงแบ่งออกเป็น ๒ประการคือ

ก. มัชฌิมาปฏิปทา การเดินสายกลางคือ

๑. กามสุขัลลิกานุโยค การหมกมุ่นอยู่ในความสุขทางกาย หลงเพลิดเพลินในกามสุข

๒. อัตตกิลมถานุโยค การสร้างความลำบากแก่ตน หรือดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่นการทรมานตน หรือคอยพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อริยอัฏฐังคิกมัคค์ ทรงแสดงทางสายกลาง คืออริยมรรค ๘ ประการคือ

 • ๒.๑   สัมมาทิฏฐิ — คือความเห็นชอบ
 • ๒.๒   สัมมาสังกัปปะ — คือความดำริชอบ
 • ๒.๓   สัมมาวาจา — คือการเจรจาชอบ
 • ๒.๔   สัมมากัมมัตตะ — คือการทำงานชอบ
 • ๒.๕   สัมมาวายามะ — คือความพยายมชอบ
 • ๒.๖   สัมมาอาชีวะ — คือการเลี้ยงชีพชอบ
 • ๒.๗   สัมมาสติ — คือความระลึกชอบ
 • ๒.๘   สัมมาสมาธิ — คือความตั้งใจชอบ

ข. อริยสัจ ๔ ความจริงอันประเสริฐคือ

 • ทุกข์ — ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความเดือดร้อนกายใจ
 • สมุทัย — เหตุให้เกิดทุกข์
 • นิโรธ — ความดับทุกข์
 • มรรค — ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

ความสำคัญของวันเข้าพรรษา

พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้พระสงฆ์หยุดจาริกแสวงตามสถานที่ต่างๆ ในฤดูฝน ซึ่งอาจจะเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านให้เสียหาย หรือเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากิน และเพื่อให้พระสงฆ์ได้พักผ่อน ประพฤติ ปฏิบัติธรรม หรือเล่าเรียนพระธรรมวินัย เตรียมตัวที่จะได้ไปสั่งสอนต่อไป ได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนระเบียบวินัยให้กับกุลบุตรที่บวชใหม่ ทั้งพวกพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสมาทำบุญเป็นพิเศษ วันเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถ้าปีไหนมี เดือน ๘ สองครั้งให้เลื่อนเป็นแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ หลัง ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ซึ่งพระสงฆ์จะจำพรรษาประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งในระหว่างฤดูฝน เมื่อเดินทางออกจากที่พักจะต้องกลับให้ถึงที่พักก่อนรุ่งสว่างของวันต่อมา

ข้อยกเว้นที่พระสงฆ์สามารถจะพักที่อื่นได้ แต่ไม่เกิน ๗ วันคือ

 • ๑. เมื่อทายกทายิกา ปราถนาจะบำเพ็ญกุศล เมื่อมานิมนต์ก็ให้ไปเพื่อรักษาศรัทธาได้
 • ๒. ถ้าสงฆ์ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเกิดอธิกรณ์ขึ้น ก็ให้ไปเพื่อระงับอธิกรณ์ได้
 • ๓. ถ้าบิดา มารดา ญาติ พี่น้อง พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ เป็นไข้ เมื่อทราบก็ให้ไปได้
 • ๔. พระวิหารในที่แห่งอื่นเกิดชำรุดเสียหาย ให้ไปหาสิ่งของเพื่อมาปฏิสังขรพระวิหารนั้นได้
 • ๕. เมื่อถูกสัตว์ร้ายรบกวน ถูกโจรปล้น พระวิหารถูกไฟไหม้ หรือถูกน้ำท่วม ก็ให้ไปจากที่นั้นได้
 • ๖. เมื่อชาวบ้านถูกโจรปล้น อพยพหนีไป ก็ให้ไปกับพวกชาวบ้านได้ โดยให้ไปกับชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธาสามารถที่จะให้ความอุปถัมภ์ได้
 • ๗. เมื่อที่ใดเกิดความขาดแคลน อาหารหรือยารักษาโรค ขาดผู้อุปถัมภ์บำรุง ได้รับความลำบากก็อนุญาตให้ไปจากที่นั้นได้
 • ๘. ถ้าหากมีคนพาลเอาทรัพย์มาล่อ ก็อนุญาตให้ไปจากที่นั้นได้
 • ๙. หากภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์แตกกันหรือมีผู้พยายามจะให้แตกกัน ถ้าการไปจากที่นั้นสามารถระงับการแตกกันได้ ก็อนุญาตให้ไปได้

พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพระสงฆ์ลำบากต่อการเปียกปอนด้วยฝน จึงทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ได้มีผ้าอาบน้ำฝน เพิ่มจากสบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร หม้อกรองน้ำ และมีดโกน

ข้อควรปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาคือ

ไปวัด ทำบุญ ทอดผ้าป่า ฟังเทศน์ เวียนเทียน จำศีล เจริญภาวนา

หล่อเทียนเข้าพรรษา หรือถวายหลอดไฟเข้าวัด ช่วยบำรุงค่าไฟฟ้า(เพราะสมัยนี้ทางวัดไม่ได้ใช้เทียนทำแสงสว่างกันแล้ว)

ปล่อยสัตว์ สงเคราะห์สัตว์ที่สุขาภิบาล (animal shelter)


 

Padīpa Pūjā ~ Light Offering

With lights brightly shining
Abolishing this gloom
I adore the Enlightened One,
The Light of the three worlds.
Ghanasārappadittena
Dīpena tama-dhaṃsinā
Tiloka-dīpaṃ sambuddhaṃ
Pūjayāmi tamo-nudaṃ

 

 

The Middle Way realized by the Tathāgata — producing vision, producing knowledge — leads to calm, to direct knowledge, to self-awakening, to Unbinding.

 

Nagavagga: Elephants

Appamādaratā hotha!
Sacittamanurakkhatha!
Duggā uddharathattānaṃ,
 paṅke sannova kuñjaro.

Delight in heedfulness!
Guard well your thoughts!
Draw yourself out of this bog of evil,
 even as an elephant draws itself out of the mud.

Dhammapada 327

 

Yo dhammam desesi
  ādikalyāṇaṃ,
    majjhekalyāṇaṃ,
      pariyosānakalyāṇaṃ
The Buddha has pointed out the way:
  excellent in the beginning,
    excellent in the middle,
      and excellent in the end.

Birth and Death

These Four Noble Truths — Dukkha, Cause, Cessation, and Path — are the heart of the Dhamma and they are in the heart of every man who cares to see them. From their seeing and understanding comes happiness but by trying to escape them only more misery is born.

The Exalted Buddha has said:

"Whoever sees Dependent Arising, he sees Dhamma;
  Whoever sees Dhamma, he sees Dependent Arising."

Anicca vata sankhara
uppada vayadammino
Uppajjitva nirujjhanti
tesam vupasamo sukho.

Conditions truly they are transient
With the nature to arise and cease
Having arisen, then they pass away
Their calming, cessation is happiness.

- The Wheel of Birth and Death
"The Wheel of Birth and Death", by Bhikkhu Khantipalo.
Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013,
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/khantipalo/wheel147.html

Discipline as the Foundation of Unbinding

Discipline is for the sake of restraint,
restraint for the sake of freedom from remorse,
freedom from remorse for the sake of joy,
joy for the sake of rapture,
rapture for the sake of tranquillity,
tranquillity for the sake of pleasure,
pleasure for the sake of concentration,
concentration for the sake of knowledge
  and vision of things as they are,
knowledge and vision of things as they are
  for the sake of disenchantment,
disenchantment for the sake of release,
release for the sake of knowledge and vision of release,
knowledge and vision of release
  for the sake of total unbinding without clinging.

— Parivaara.XII.2 (BMC p.1)

Reverence as it should be

We all go about day-to-day behaving in our own way. With our refuge in the Triple Gem, we also try to improve, demonstrating proper respect for the Buddha, Dhamma, and Sangha, as well as all other beings. As all are heir to their kamma, we should not be rude or disrespectful at any time. But we also should take the time to demonstrate respect beyond simple greetings when it is appropriate.

We who are his followers should follow in his footsteps and live with reverence for those three aspects of Enlightenment: Buddha, Dhamma and Sangha.

The gestures used for this are mainly two: respectful salutation with the hands (añjalikamma), and the five-limb prostration (pañc'anga-vandana).

The first of these, which may be remembered as "añjali" as there is no satisfactory English equivalent, is made by bringing the palms of the hands together, and raising them to the region of the heart or higher, according to circumstances. For instance, in the shrine room after kneeling down in front of the Buddha image, one makes añjali before offering flowers, lights and incense. And as the Teacher was the highest in the world and one to go beyond the world, so one respects him by placing one's hand in añjali to the forehead. But while chanting, the hands are held in añjali at heart level. This action and others described here, should be done with mindfulness and therefore gracefully. And one should be careful to see that exaggerated and impetuous movements are avoided. As we remarked before, the Dhamma does not encourage unrestrained expressions of emotion, rather with its aid one endeavors to calm one's heart.

- Lay Buddhist Practice
"Lay Buddhist Practice: The Shrine Room, Uposatha Day, Rains Residence", by Bhikkhu Khantipalo.
Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013, http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/khantipalo/wheel206.html.

The Simile of the Boat ~ Nava Sutta

He from whom a person learns the Dhamma should be venerated, as the devas venerate Inda, their Lord. He, (a teacher) of great learning, thus venerated, will explain the Dhamma, being well-disposed towards one. Having paid attention and considered it, a wise man, practicing according to Dhamma, becomes learned, intelligent and accomplished by associating himself diligently with such a teacher.

But by following an inferior and foolish teacher who has not gained (fine) understanding of the Dhamma and is envious of others, one will approach death without comprehending the Dhamma and unrelieved of doubt.

If a man going down into a river, swollen and swiftly flowing, is carried away by the current — how can he help others across?

Even so, he who has not comprehended the Dhamma, has not paid attention to the meaning as expounded by the learned, being himself without knowledge and unrelieved of doubt — how can he make others understand?

But if (the man at the river) knows the method and is skilled and wise, by boarding a strong boat equipped with oars and a rudder, he can, with its help, set others across. Even so, he who is experienced and has a well-trained mind, who is learned and dependable, clearly knowing, he can help others to understand who are willing to listen and ready to receive.

Surely, therefore, one should associate with a good man who is wise and learned. By understanding the meaning of what one has learned and practicing accordingly one who has Dhamma-experience attains (supreme) happiness.

Sutta Nipata — v 316-323
"The Discourse Collection: Selected Texts from the Sutta Nipata", by John D. Ireland.
Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013, http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/ireland/wheel082.html

The Great Questions ~ Mahapañha Sutta

Monks, when a monk becomes entirely dispassionate towards one thing, when his lust for it entirely fades away, when he is entirely liberated from it, when he sees the complete ending of it, then he is one who, after fully comprehending the Goal, makes an end of suffering here and now.

What one thing? "All beings subsist by nutriment." When a monk becomes entirely dispassionate towards this one thing (nutriment), when his lust for it entirely fades away, when he is entirely liberated from it, and when he sees the complete ending of it, then, O monks, he is one who, after fully comprehending the Goal, makes an end of suffering here and now.

Anguttara Nikaya 10.27


 

Great Causes ~ Maha-nidana Sutta

Deep is this dependent co-arising, and deep its appearance. It's because of not understanding and not penetrating this Dhamma that this generation is like a tangled skein, a knotted ball of string, like matted rushes and reeds, and does not go beyond transmigration, beyond the planes of deprivation, woe, and bad destinations.


From the Dhammapada

Refuge ...

They go to many a refuge,
to mountains, forests,
parks, trees, and shrines:
people threatened with danger.

That’s not the secure refuge,
that’s not the supreme refuge,
that’s not the refuge,
having gone to which,
        you gain release
        from all suffering and stress.

But when, having gone for refuge
to the Buddha, Dhamma, and Sangha,
you see with right discernment
the four noble truths—

stress,
the cause of stress,
the transcending of stress,
and the noble eightfold path,
the way to the stilling of stress:

That’s the secure refuge,
that, the supreme refuge,
that is the refuge,
having gone to which,
        you gain release
        from all suffering and stress.

Dhp, 188-192

 

Can you try this?

  • To avoid all evil, to cultivate good, and to cleanse one's mind — this is the teaching of the Buddhas. [Dhp 183]

  • Not despising, not harming, restraint according to the code of monastic discipline, moderation in food, dwelling in solitude, devotion to meditation — this is the teaching of the Buddhas. [Dhp 185]

If each and every day you are able to consider every one of these principles, your strength as a Buddhist warrior and your prosperity will continue to grow!

 

Nibbaana sacchikiriya ca etammangalamuttamam

Endeavoring for the realization of Nibbaana is the highest blessing

 

Footprints on the Path

Abiding. Taking note of how we are and what we experience, just as it is, as we follow this Noble Path.

Be aware of each moment. Commit to being aware. Don't just expect awareness to happen.

With awareness, there will be reaction. This is where we are right now. We are connected to our experiences - we have yet to let go. Wrap your reaction according to its proper place.

Everything has a place within the sublime attitudes: immeasurable goodwill, immeasurable compassion, immeasurable appreciation, and immeasurable equanimity. Prepare to do battle with the unwholesome alternatives to this Sublime Abiding.

The Sublime Attitudes

 

Thai American Friendship Project – TAFP

The Royal Thai Consulate - General, Los Angeles, is sponsoring an excellent program that will provide 2nd generation Thai Americans with the opportunity to work as a volunteer in Thailand. Please check the consulate website for additional information. Thai American Friendship Project