HOME

Welcome to Wat Sacramento Buddhavanaram

A Thai Buddhist temple in the Dhammayut tradition

Our temple is a center for Buddhist and those interested in Thai culture to meet and explore.

We offer you a place where your knowledge can grow and you can focus on a way of life and living that leads to greater understanding and achievement along the Lord Buddha's great path.


Events and Buddhist Observations

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญวันมาฆบูชา
ณ วัดสาคราเมนโต้ พุทธวนาราม
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วันมาฆบูชา เป็นวันที่สำคัญทางศาสนาวันหนึ่ง คือ หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสรู้ และเผยแพร่พระธรรม ทรงส่งพระสงฆ์สาวกเป็นจำนวนมากแยกย้ายออกไปสั่งสอนเผยแพร่พระธรรมยังเมืองต่างๆ พระสงฆ์เหล่านั้นมีจำนวนถึง ๑๒๕๐ รูปได้กลับมาหาพระองค์โดยที่ไม่ได้นัดหมาย ณ.พระเวฬุวนาราม เมืองราชคฤห์ แคว้น มคช การประชุมใหญ่ครั้งนี้เรียกมหาสันนิบาต มีความสำคัญ ๔ ประการคือ

  ๑.   เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ หรือมาฆมาส

  ๒.   พระสงฆ์ ๑๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย

  ๓.   พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้น เป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือเป็นพระสงฆ์ที่พระองค์ทรงบวชให้ทั้งนั้น

  ๔.   พระสงฆ์ทั้ง๑๒๕๐ รูปนั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด

ในคืนวันนั้นพระองค์ทรงแสดง พระธรรมเทศสนาเรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ มีใจความย่อๆคือ

  ๑.   จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดคือการตัดกิเลสทั้งปวง มุ่งสู่นิพพาน

  ๒.   ไม่กระทำความชั่ว ทำความดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส

  ๓.   ทรงแสดงวิธีในการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส มีเมตตาเช่น

ไม่กล่าวร้ายใคร

ไม่มีการทำร้ายใคร

รักษาวินัยให้เคร่งครัด

รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร

อยู่ในที่เงียบสงบ

ฝึกฝนพัฒนาจิตให้สูงขึ้น ด้วยการเจริญภาวนา ทำสมาธิอยู่เสมอ

หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาได้ ๔๕ปี มีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ได้ทรงปลงพระชนมายุสังขาร ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ นี้ ว่าจะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ เป็นเวลาอีก ๓ เดือนต่อมา

ข้อควรปฏิบัติของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายคือ

ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เช่นผู้ที่มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวร เป็นต้น

บริจากทานให้แก่ผู้ที่ยากไร้

ไปอนุเคราะห์สัตว์ตาม animal shelter

รักษาศีล ๕ หรือศีล ๘

เจริญภาวนา

นำดอกไม้ธูปเทียนไปเวียนเทียนที่วัด หรือพุทธมณฑลสถาน

เนื่องจากวันมาฆะบูชาเป็นวันที่สำคัญมากทางศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศลเป็นกรณีพิเศษ ทางวัดจึงได้จัดให้พวกสาธุชนได้มีโอกาสทำบุญ ตักบาตร ทอดผ้าป่า ถวายสังฆทานและเวียนเทียน เพื่อเป็นศิริมงคลของชีวิต ดังมีรายการโดยประมาณดังต่อไปนี้

DONATE - เพื่อความสะดวกท่านสามารถที่ร่วมบริจาคทำบุญ เป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม Wat Sacramento Buddhavanaram หรือบริจาคผ่านระบบออนไลน์ PayPal ของวัด โดยใช้ ลิงก์บริจาค ในหน้านี้.

 

กำหนดการ

เวลา ๑๐.๐๐ น.

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร

เวลา ๑๐.๓๐ น.

ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา ๑๑.๐๐ น.

สาธุชนร่วมรับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๓๐ น.

ทอดผ้าป่าสามัคคี, ฟังพระธรรมเทศนา, อนุโมทนา, และเวียนเทียน เป็นอันเสร็จพิธี

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

โอวาทปาติโมกข์คาถา

(หันทะมะยังโอวาทะปาติโมกขะคาถาโยภะณามะเส.)
สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง, การไม่ทำบาปทั้งปวง,
กุสะลัสสูปะสัมปะทา, การทำกุศลให้ถึงพร้อม,
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง, การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ,
เอตัง พุทธานะสาสะนัง, ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย,
ขันตี ปะระมัง ตะโป ติติกขา, ขันตี คือความอดกลั้น เป็นธรรม เครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง,
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา, ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่า เป็นธรรมอันยิ่ง,
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี, ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็น บรรพชิตเลย,
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต. ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่า เป็นสมณะเลย.
ปาติโมกเข จะ สังวะโร, การสำรวมในปาติโมกข์,
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง, ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค,
ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง, การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด,
อะธิจิตเต จะ อาโยโค, ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ ยิ่ง,
เอตัง พุทธานะสาสะนัง. ธรรม ๖ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.
 

พระองค์ได้ประทานโอวาทที่เรียกกันว่า “โอวาทปาฏิโมกข์”

สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทำบาปทั้งปวง และไม่กล่าวร้ายใคร
Abstention from all evil,
กุสลสฺสูปสมฺปทา การทำกุศลให้ถึงพร้อม
Cultivation of the wholesome,
สจิตฺตปริโยทปนํฯ การทำจิตใจให้ผ่องใส
Purification of the heart,
เอตํ พุทธานสาสนํ เหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
This is the Message of the Buddhas.

ถึงวันมาฆบูชาเวียนมาครบอีก จึงจำต้องตอกย้ำคำนี้กันอีกที ชีวิตของชาวพุทธต้องห่างไกลจากกรรมชั่วทุกชนิดให้มากที่สุด ทั้งทางกาย วาจา ใจ ต้องทำความดีทุกชนิดทั้งทางกาย วาจา ใจเช่นกัน และจะต้องคอยชำระจิตของตนอยู่เสมอ นี่คือธรรมนูญของชีวิตพุทธศาสนิกชนอันพึงควรปฏิบัติ

จึงขอเชิญชวนทุกท่านหยุดทำกรรมชั่ว เร่งกระทำกรรมดี และทำจิตใจให้ผ่องใส เพราะกรรมดีกรรมชั่ว นั้นมีผลต่อเราแน่นอน ขอชาวพุทธอย่าได้ประมาท เพราะยังไม่เห็นผลของมันในวันนี้ แต่อาจจะเห็นผลในวันหน้าก็ได้

เมื่อบาปยังไม่ส่งผล
For the evil-doer all is well,
คนชั่วก็เห็นว่าเป็นของดี
While the evil ripens not,
ต่อเมื่อมันเผล็ดผลเมื่อใด
But when his evil yields its fruit,
เมื่อนั้นแหละเขาจึงรู้พิษสงของบาป
He sees the evil results.
เมื่อความดียังไม่ส่งผล
For the good man, perhaps, all is ill,
คนดีก็มองเห็นความดีเป็นความชั่ว
While as yet his good is not ripe,
ต่อเมื่อใดความดีเผล็ดผล
But when it bears its fruit,
เมื่อนั้นแหละเขาจึงจะเห็นผลของความดี
He sees the good results.

The Scent of Virtue

No flower's scent
goes against the wind —
   not sandalwood,
      jasmine,
      tagara.
But the scent of the good
does go against the wind.
The person of integrity
wafts a scent
in every direction.

Sandalwood, tagara,
lotus, & jasmine:
   Among these scents,
   the scent of virtue
   is unsurpassed.

Next to nothing, this scent
— sandalwood, tagara —
while the scent of the virtuous
wafts to the gods,
   supreme.

"Pupphavagga: Blossoms (Dhp IV)"
Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.
www.dhammatalks.org/suttas/KN/Dhp/Ch04.html

New Temple Project

Artistic rendering on the new temple - from a south-eastern perspective Artistic rendering on the new temple - from an eastern perspective Artistic rendering on the new temple - from a north-eastern perspective Artistic rendering on the new temple - from a southern perspective

Wat Sacramento Buddhavanaram continues to move forward with plans to build a new temple in the Thai traditional style. These renderings display the extensive detail and magnitude of this project. Please visit the temple if you would like to make a donation.

View larger images


Virtue in the Long Term

Buddhism, like many of the great religions, relies on virtue, or Sila in Pali, to serve as the foundation for developing the insight and compassion needed to achieve the Buddhist goal of enlightenment.

Today, having just completed the Celebration of Songkran, or Thai New Year, that virtue comes to the front in many ways. Families come together from far and wide to recall and strengthen their bonds and thank each other for the support they received throughout the years. Many, both in Thailand and around the world, attend events at Buddhist temples like Wat Sacramento Buddhavanaram to recharge and increase their virtue and become more joyful together as a community.

Part of the Songkran event even includes building and decorating a stupa of sand, created by the community to replace even the small grains of sand each devout Buddhist might have carried away from the temple throughout the year, demonstrating generosity in response to their own unintended taking of a few grains of sand! When you focus on that practice and understand the purpose in returning the sand, imagine how troubling it would be to intentionally come to the temple to steal. Understanding the results of unwholesome Kamma at any level is the beginning of understanding the Buddha’s teaching on Samsara – the cycle of existence – the reality of endless stress and despair for beings.

On April 6th a group of people came to our temple with unvirtuous thoughts in their minds. Their purpose was to deceive the monks and steal from the temple and the community. As much as this might offend any Buddhist, theft and deception have become a way of life for some, even as it was during the Buddha’s time. Our reaction to this must always follow the Lord Buddha’s teaching and, as the Brahma Viharas guide us, we can come to understand all beings have a place, an abiding, within the Viharas, from Mettā to Upekkhā.

While we may be unhappy for a while that someone chose to violate the welcoming and generosity of the monks by stealing from the temple, our budding compassion should take over and spread good will to all beings to prevent our clinging to unwholesome thoughts, speech, and actions.

So let’s carefully consider the benefits of developing our own unbounded compassion and constant virtue for the long-term benefit of all beings, having enjoyed another Songkran with pure open hearts.


The Peg
Āṇi Sutta (SN 20:7)

Staying near Sāvatthī. “Monks, there once was a time when the Dasārahas had a large drum called ‘Summoner.’ Whenever Summoner was split, the Dasārahas inserted another peg in it, until the time came when Summoner’s original wooden body had disappeared and only a conglomeration of pegs remained. [The Commentary notes that the drum originally could be heard for twelve leagues, but in its final condition couldn’t be heard even from behind a curtain.]

“In the same way, in the course of the future there will be monks who won’t listen when discourses that are words of the Tathāgata—deep, deep in their meaning, transcendent, connected with emptiness—are being recited. They won’t lend ear, won’t set their hearts on knowing them, won’t regard these teachings as worth grasping or mastering. But they will listen when discourses that are literary works—the works of poets, elegant in sound, elegant in rhetoric, the work of outsiders, words of disciples—are recited. They will lend ear and set their hearts on knowing them. They will regard these teachings as worth grasping & mastering.

“In this way the disappearance of the discourses that are words of the Tathāgata—deep, deep in their meaning, transcendent, connected with emptiness—will come about.

“Thus you should train yourselves: ‘We will listen when discourses that are words of the Tathāgata—deep, deep in their meaning, transcendent, connected with emptiness—are being recited. We will lend ear, will set our hearts on knowing them, will regard these teachings as worth grasping & mastering.’ That’s how you should train yourselves.”

"Āṇi Sutta [The Peg] Saṁyutta Nikāya"
(Translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu).
dhammatalks.org.
Retrieved from https://www.dhammatalks.org/suttas/SN/SN20_7.html

Strive for the One Protection

The Path - Patacara Vatthu

There are  no sons
  to give shelter,
    no father,
    no family
for one seized by the Ender,
  no shelter among kin.

  Conscious
of this compelling reason,
the wise man, restrained by virtue,
should make the path pure
    — right away —
that goes all the way to Unbinding.

— Dhammapada 288-289


Continually Resolute - Itivuttka 111

Controlled in walking,
controlled in standing,
controlled in sitting,
controlled in lying down,
controlled in flexing & extending his limbs
    – above, around, & below,
        as far as the worlds extend –
    observing the arising & passing away
        of phenomena,
        of aggregates:
a monk who dwells thus ardently,
not restlessly, at peace –
    always
mindful,
training in the mastery
of awareness-tranquillity –
is said to be continually
        resolute.

"Itivuttaka: The Group of Fours" (Iti 100-112)
translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.
Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013,
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/kn/iti/iti.4.100-112.than.html

King Asoka on Dhamma

Dhamma sadhu, kiyam cu dhamme ti?
  Apasinave, bahu kayane, daya, dane, sace, socaye.

Dhamma is good, but what constitutes Dhamma?
  (It includes) little evil, much good, kindness,
  generosity, truthfulness and purity.

From The Edicts of King Asoka

The contents of Asoka's edicts make it clear that all the legends about his wise and humane rule are more than justified and qualify him to be ranked as one of the greatest rulers.

"The Edicts of King Asoka", an English rendering by Ven. S. Dhammika.
Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013,
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/dhammika/wheel386.html .

Having a Maha Metta Outlook

When we set our heart to being kind and compassionate to all beings, it is often evaluated by comparing our own effort to others in like situations. This can create an artificial limit that we do not choose to exceed.

How should we like it were stars to burn
With a passion for us we could not return?

If equal affection cannot be,
Let the more loving one be me.

From "The More Loving One" by W.H. Auden

When we hold back, especially concerning those that are not so close as our family and friends, we lose some of the wholesome benefit that developing virtue and practicing loving kindness can create.

If we instead replace that somewhat limited expression of loving kindness with complete, all-encompassing Metta we have certainly entered into a sublime abiding.


Padīpa Pūjā ~ Light Offering

Lay person properly lighting altar candles
With lights brightly shining
Abolishing this gloom
I adore the Enlightened One,
The Light of the three worlds.
Ghanasārappadittena
Dīpena tama-dhaṃsinā
Tiloka-dīpaṃ sambuddhaṃ
Pūjayāmi tamo-nudaṃ
 

 

The Middle Way realized by the Tathāgata — producing vision, producing knowledge — leads to calm, to direct knowledge, to self-awakening, to Unbinding.

 


Topics of Conversation
  Kathāvatthu Sutta ~ Anguttara Nikaya 10:69

There are some people who always have something to say! Friendly, light hearted conversation can break the ice and let us get to know someone else. But do we ever look back at what we have said and judge the value of our words?

Imagine the Lord Buddha's compassion when he expressed his teaching to an individual or group, laity and monastics alike. His words were insightful, delivered at the right time, and fully in line with the Dhamma.

We may not be able or likely to fully confine our conversations within the ten rules presented in the Kathāvatthu Sutta, as they were meant for monks - those who had gone forth with purpose, and not every day, run-of-the-mill people.

But imagine the power of these ten points of conversation, as if they were a firm, guiding hand, always in the background influencing our words, guiding both the speaker and the listener along the path, replacing the idle chatter that consumes so much time and offers no lasting fruit. Our words when spoken in light of the Dhamma must be accurate and meaningful, spoken with the supreme goal in mind at all times.

There are these ten topics of (proper) conversation. Which ten?
  Talk on modesty,
  contentment,
  seclusion,
  non-entanglement,
  arousing persistence,
  virtue,
  concentration,
  discernment,
  release,
  and the knowledge & vision of release.
These are the ten topics of conversation.
If you were to engage repeatedly in these ten topics of conversation, you would outshine even the sun & moon, so mighty, so powerful—to say nothing of the wanderers of other sects.

"Kathavatthu Sutta: Topics of Conversation"
translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu.
Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013,
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/an/an10/an10.069.than.html

Nagavagga: Elephants

Appamādaratā hotha!
Sacittamanurakkhatha!
Duggā uddharathattānaṃ,
 paṅke sannova kuñjaro.

Delight in heedfulness!
Guard well your thoughts!
Draw yourself out of this bog of evil,
 even as an elephant draws itself out of the mud.

Dhammapada 327

 


Excellent ...

Yo dhammam desesi
  ādikalyāṇaṃ,
    majjhekalyāṇaṃ,
      pariyosānakalyāṇaṃ
The Buddha has pointed out the way:
  excellent in the beginning,
    excellent in the middle,
      and excellent in the end.


Birth and Death

These Four Noble Truths — Dukkha, Cause, Cessation, and Path — are the heart of the Dhamma and they are in the heart of every man who cares to see them. From their seeing and understanding comes happiness but by trying to escape them only more misery is born.

The Exalted Buddha has said:

"Whoever sees Dependent Arising, he sees Dhamma;
  Whoever sees Dhamma, he sees Dependent Arising."

Anicca vata sankhara
uppada vayadammino
Uppajjitva nirujjhanti
tesam vupasamo sukho.

Conditions truly they are transient
With the nature to arise and cease
Having arisen, then they pass away
Their calming, cessation is happiness.

- The Wheel of Birth and Death
"The Wheel of Birth and Death", by Bhikkhu Khantipalo.
Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013,
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/khantipalo/wheel147.html

Discipline as the Foundation of Unbinding

Discipline is for the sake of restraint,
restraint for the sake of freedom from remorse,
freedom from remorse for the sake of joy,
joy for the sake of rapture,
rapture for the sake of tranquillity,
tranquillity for the sake of pleasure,
pleasure for the sake of concentration,
concentration for the sake of knowledge
  and vision of things as they are,
knowledge and vision of things as they are
  for the sake of disenchantment,
disenchantment for the sake of release,
release for the sake of knowledge and vision of release,
knowledge and vision of release
  for the sake of total unbinding without clinging.

— Parivaara.XII.2 (BMC p.1)

Reverence as it should be

We all go about day-to-day behaving in our own way. With our refuge in the Triple Gem, we also try to improve, demonstrating proper respect for the Buddha, Dhamma, and Sangha, as well as all other beings. As all are heir to their kamma, we should not be rude or disrespectful at any time. But we also should take the time to demonstrate respect beyond simple greetings when it is appropriate.

We who are his followers should follow in his footsteps and live with reverence for those three aspects of Enlightenment: Buddha, Dhamma and Sangha.

The gestures used for this are mainly two: respectful salutation with the hands (añjalikamma), and the five-limb prostration (pañc'anga-vandana).

The first of these, which may be remembered as "añjali" as there is no satisfactory English equivalent, is made by bringing the palms of the hands together, and raising them to the region of the heart or higher, according to circumstances. For instance, in the shrine room after kneeling down in front of the Buddha image, one makes añjali before offering flowers, lights and incense. And as the Teacher was the highest in the world and one to go beyond the world, so one respects him by placing one's hand in añjali to the forehead. But while chanting, the hands are held in añjali at heart level. This action and others described here, should be done with mindfulness and therefore gracefully. And one should be careful to see that exaggerated and impetuous movements are avoided. As we remarked before, the Dhamma does not encourage unrestrained expressions of emotion, rather with its aid one endeavors to calm one's heart.

- Lay Buddhist Practice
"Lay Buddhist Practice: The Shrine Room, Uposatha Day, Rains Residence",
by Bhikkhu Khantipalo.
Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013,
http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/khantipalo/wheel206.html.

The Simile of the Boat ~ Nava Sutta

He from whom a person learns the Dhamma should be venerated, as the devas venerate Inda, their Lord. He, (a teacher) of great learning, thus venerated, will explain the Dhamma, being well-disposed towards one. Having paid attention and considered it, a wise man, practicing according to Dhamma, becomes learned, intelligent and accomplished by associating himself diligently with such a teacher.

But by following an inferior and foolish teacher who has not gained (fine) understanding of the Dhamma and is envious of others, one will approach death without comprehending the Dhamma and unrelieved of doubt.

If a man going down into a river, swollen and swiftly flowing, is carried away by the current — how can he help others across?

Even so, he who has not comprehended the Dhamma, has not paid attention to the meaning as expounded by the learned, being himself without knowledge and unrelieved of doubt — how can he make others understand?

But if (the man at the river) knows the method and is skilled and wise, by boarding a strong boat equipped with oars and a rudder, he can, with its help, set others across. Even so, he who is experienced and has a well-trained mind, who is learned and dependable, clearly knowing, he can help others to understand who are willing to listen and ready to receive.

Surely, therefore, one should associate with a good man who is wise and learned. By understanding the meaning of what one has learned and practicing accordingly one who has Dhamma-experience attains (supreme) happiness.

Sutta Nipata — v 316-323
"The Discourse Collection: Selected Texts from the Sutta Nipata",
by John D. Ireland.
Access to Insight (BCBS Edition), 30 November 2013, http://www.accesstoinsight.org/lib/authors/ireland/wheel082.html

The Great Questions ~ Mahapañha Sutta

Monks, when a monk becomes entirely dispassionate towards one thing, when his lust for it entirely fades away, when he is entirely liberated from it, when he sees the complete ending of it, then he is one who, after fully comprehending the Goal, makes an end of suffering here and now.

What one thing? "All beings subsist by nutriment." When a monk becomes entirely dispassionate towards this one thing (nutriment), when his lust for it entirely fades away, when he is entirely liberated from it, and when he sees the complete ending of it, then, O monks, he is one who, after fully comprehending the Goal, makes an end of suffering here and now.

Anguttara Nikaya 10.27


Great Causes ~ Maha-nidana Sutta

Deep is this dependent co-arising, and deep its appearance. It's because of not understanding and not penetrating this Dhamma that this generation is like a tangled skein, a knotted ball of string, like matted rushes and reeds, and does not go beyond transmigration, beyond the planes of deprivation, woe, and bad destinations.


From the Dhammapada

Refuge ...

They go to many a refuge,
to mountains, forests,
parks, trees, and shrines:
people threatened with danger.

That’s not the secure refuge,
that’s not the supreme refuge,
that’s not the refuge,
having gone to which,
        you gain release
        from all suffering and stress.

But when, having gone for refuge
to the Buddha, Dhamma, and Sangha,
you see with right discernment
the four noble truths—

stress,
the cause of stress,
the transcending of stress,
and the noble eightfold path,
the way to the stilling of stress:

That’s the secure refuge,
that, the supreme refuge,
that is the refuge,
having gone to which,
        you gain release
        from all suffering and stress.

Dhp, 188-192


Can you try this?

  • To avoid all evil, to cultivate good, and to cleanse one's mind — this is the teaching of the Buddhas. [Dhp 183]

  • Not despising, not harming, restraint according to the code of monastic discipline, moderation in food, dwelling in solitude, devotion to meditation — this is the teaching of the Buddhas. [Dhp 185]

If each and every day you are able to consider every one of these principles, your strength as a Buddhist warrior and your prosperity will continue to grow!


Nibbaana sacchikiriya ca etammangalamuttamam

Endeavoring for the realization of Nibbaana is the highest blessing

Footprints on the Path

Abiding. Taking note of how we are and what we experience, just as it is, as we follow this Noble Path.

Be aware of each moment. Commit to being aware. Don't just expect awareness to happen.

With awareness, there will be reaction. This is where we are right now. We are connected to our experiences - we have yet to let go. Wrap your reaction according to its proper place.

Everything has a place within the sublime attitudes: immeasurable goodwill, immeasurable compassion, immeasurable appreciation, and immeasurable equanimity. Prepare to do battle with the unwholesome alternatives to this Sublime Abiding.

The Sublime Attitudes